Ek gösterge ve öğrenci affına ilişkin teklif, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi (5)

“Varlık barışı” uygulamasından yararlanma mühleti 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Devlet Memurları Kanunu ile Kimi Kanunlarda ve 375 sayılı Kanun Kararında Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Şurasında kabul edildi.

Kanuna nazaran, ek göstergesi bakanlık genel müdürü dengi ve daha yüksek tespit edilen üst kademe kamu yöneticisi takım, durum ve misyonlarından alınanlar yahut misyonları sona erenler, Cumhurbaşkanlığına bağlı, ilgili, alakalı kurum ve kuruluşlarda müşavir yahut danışman takım yahut durumlarına ya da bakanlıkların merkez teşkilatlarında bakanlık müşaviri unvanlı takımlara atanacak.

Açıktan atanan bakan yardımcılarından misyondan alınan yahut misyonları sona erenler bakanlık müşaviri takımına atanacak.

İl valilerinden yahut vilayet valiliği yapmış olanlardan misyondan alınanlar, vali-mülkiye başmüfettişi unvanlı takımlara getirilecek.

Genel müdür ve üzeri üst kademe kamu yöneticilerinin, sona eren yöneticilik misyonuna dair iki yıl süren mali haklarından daha alt seviyedeki üst kademe yöneticileri de yararlanacak.

Bakanlıklar ve başka kamu kuruluşlarındaki unvansız daire lideri ve muadili takımlarda yer alan çalışanın misyondan alınmaları yahut vazifelerinin sona ermesi halinde, 703 sayılı KHK ile yürürlükten kaldırılan ve atanacakları takım ve mali hakları konusunda düzenlemeler içeren 375 sayılı KHK’nin ek 18. unsurunda öngörülen süreçler tesis edilecek. Böylelikle, hiyerarşik olarak üst kademe yönetici olan bakan yardımcısı, genel müdür, genel müdür yardımcısı, müstakil daire lideri üzere takımlar için mevcut olan vazife sonrası atama teminatından takımlarının özelliğine nazaran bu yönetici takımlarda bulunanların da yararlanması sağlanacak.

Bu düzenleme hakim ve savcılar, dışişleri meslek memurları, mülki yönetim amirliği hizmetleri sınıfı, ulusal istihbarat hizmetleri sınıfı, emniyet hizmetleri sınıfı, jandarma hizmetleri sınıfı ve kıyı güvenlik hizmetleri sınıfı kapsamına giren ve yönetici takımlarında bulunanlar ile mevzuatı uyarınca misyonda yükselme sınavıyla atanılabilecek takım yahut konumlarda bulunanlar için uygulanmayacak. Toplumsal Güvenlik Vilayet Müdürü ile Çalışma ve İş Kurumu Vilayet Müdürü takımında bulunanlardan misyondan alınan yahut misyonu sona erenler hakkında da bu düzenleme geçerli olacak.

Atanma koşullarını kaybetme, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda vazifeden alınanlar yahut misyonları sona erenlerle 9 Temmuz 2018’den sonra vazifeden alınan yahut misyonu sona eren kamu görevlilerinden mülga ek 18. hususa nazaran atananlar hariç, kamu vazifelileri ortasından atanmış olup yönetici takım yahut pozisyonlarındayken 9 Temmuz 2018 tarihinden sonra misyondan alınan yahut vazifesi sona eren kamu vazifelileri, yürürlük tarihinden itibaren bir ay içerisinde talepte bulunmaları halinde durumlarına uygun takım yahut durumlara bir ay içinde atanacak.

TBMM İdari Teşkilatında Genel Sekreter ve Genel Sekreter Yardımcısı olarak misyon yapanlar misyondan alındıklarında TBMM Lider Başmüşaviri takımlarına, lider olarak vazife yapanlar vazifeden alındıklarında TBMM Lider Müşaviri takımlarına, en az iki yıl lider yardımcısı olarak misyon yapanlar misyondan alındıklarında durumlarına uygun takımlara görevlendirilecek.

Atanma kurallarını kaybeden, ceza kovuşturması yahut disiplin soruşturması sonucunda vazifeden alınanlar bu kararlardan yararlanamayacak.

Bu formda atananlardan, mesleğe özel yarış imtihanı ile giren ve makul vadeli meslek içi eğitimden sonra özel bir yeterlik imtihanı sonucunda atanmış olanlar ile daha evvel iç denetçi ve hukuk müşaviri unvanlı takımlarda bulunanların, bir ay içinde talepte bulunmaları halinde daha evvel bulundukları unvanlara ait takımlara bir ay içinde ataması yapılacak.

Anılan takımlara atananlar ilgisine nazaran TBMM Başkanlığı yahut TBMM Başkanlığı Genel Sekreterliği tarafından gereksinim duyulan işlerde görevlendirilebilecek. Bu fıkra uyarınca Genel Sekreterlik Müşaviri takımlarına atanan çalışanın tüm mali ve toplumsal hakları, müşavir takımının mali ve toplumsal haklarına nazaran belirlenecek.

Bu takımlara atananlardan, bu atamalar öncesi bulundukları yönetici takım yahut misyonlarında en az 2 yıl kesintisiz o|arak fiilen vazife yapmış olanların mali hakları, atandıkları kelam konusu takımlarda bulunmaları kaydıyla, atandıkları tarihi takip eden ay başından itibaren ikinci yılın sonuna kadar fiili çalışmaya bağlı ödemeler hariç evvelki vazifesine ilişkin ödeme ögeleri temel alınarak verilmeye devam edilecek.

Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanı

Kanunla, Türk Eczacıları Birliği Haysiyet Divanının misyon ve yetkileri yine belirleniyor.

Buna nazaran, Haysiyet Divanı kayıt mecburiliği bulunmasına karşın odaya kayıt yaptırmayan yahut yasal yükümlülüklerini yerine getirmeyenler ile evrakı kendisine tevdi edilen üyelerin meslek adap ve haysiyetine ters olan fiil ve hallerinin niteliğine ve tartı derecesine nazaran, fiil ile ceza ortasında adil bir istikrar gözeterek çeşitli cezalar uygulayabilecek.

Bir oda bölgesinde en az 5 sefer süreksiz olarak sanat icrasından men cezası alan yahut birden fazla süreksiz olarak sanat icrasından men cezalarının toplamı 180 gün olan eczacılar, o oda bölgesinde daima olarak sanat icrasından men edilecek.

Disiplin cezası gerektiren fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde soruşturmaya başlanılmamış ise bu hatalarla ilgili disiplin soruşturması yapılamayacak ve ceza verilemeyecek. En geç 8 yıl içinde disiplin cezası verilmemesi hallerinde ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrayacak.

MASAK’a naklen hazine ve maliye uzmanı ataması

Yasayla Mali Cürümleri Araştırma Konseyi (MASAK) Başkanlığının kurumsal kapasitesinin artırılarak misyonlarının acilen ve daha aktif yerine getirilebilmesini teminen uzman ve yetişmiş işçiden faydalanılması amaçlanıyor.

Buna nazaran, Hata Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun’da sayılan vergi müfettişleri, MASAK’ta istihdam edilen hazine ve maliye uzmanları, gümrük ve ticaret müfettişleri, bankalar yeminli murakıpları, hazine kontrolörleri, sigorta denetleme uzman ve aktüerleri, BDDK ve SPK uzmanları ile Merkez Bankası denetçileri ve uzmanlarından başvuranlar yapılacak kelamlı imtihanda başarılı olmak koşuluyla 31 Aralık 2022 tarihine kadar Hazine ve Maliye Uzmanı olarak naklen atanacak. Bu unvana yapılacak atama sayısı 100’ü geçemeyecek.

Devlet Yardımları Genel Müdürlüğüne verilen misyonlar ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına verilen “kamu çalışanı ile ilgili konularda her çeşit istatistiki bilgileri toplamak, işçi kayıtlarını merkezi olarak tutmak, kurumlar ortası data paylaşımı ve değişimi için gerekli teknik uyumu sağlamak” misyonu çerçevesinde, öteki kamu kurum ve kuruluşlarının merkez teşkilatında misyon yapan meslek uzmanı işçi ile Strateji ve Bütçe Başkanlığına devredilen Kamu İşçi Bilgi Sistemi’nin geliştirilmesinde, işletilmesinde ve sürdürülmesinde vazife yapan öbür çalışanın naklen atanabilmesine imkan sağlanıyor.

Elektrik motorlu taşıtlara ÖTV düzenlemesi

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’nda yapılan değişiklikle, yalnızca elektrik motorlu taşıtların ÖTV’si; motor gücü 160 KW’yi geçmeyenlerden ÖTV matrahı 700 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 10; motor gücü 160 KW’yi geçenlerden ise ÖTV matrahı 750 bin TL’yi aşmayanlar için yüzde 50, başkaları için yüzde 60 olarak uygulanacak.

Elektrik motorlu taşıtların ÖTV’si, motor gücü 85 KW’yi geçmeyenlerden yüzde 10, 85-120 KW arasındakilerden yüzde 25, 120 KW üzerindekilerden yüzde 60 olarak alınıyordu.

Engelliler Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, belediye ve kamu kurum ve kuruluşlarıyla umuma açık hizmet veren her türlü yapıların ve açık alanların malikleri ile toplu taşıma araçlarının sahiplerine engellilerin erişimine yönelik eksikleri tamamlaması için verilen 4 yıllık mühlet 8 yıla çıkarılacak.

Bakan yardımcılarının, sigortalılık statüleri sebebiyle oluşan emeklilik aylıkları ortasındaki fark azaltılacak.

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına yapılan satışlarda, satış bedeli yalnızca taşınmazın yer bedeli dikkate alınarak belirlenecek.

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü işçisine “havacılık tazminatı” ödenecek.

Elektronik Haberleşme Kanununa nazaran, kişinin bilgisi ve isteği dışında işletmeci yahut ismine iş yapan temsilcisi tarafından abonelik tesisi yahut süreci yapmak ya da yaptırmak kabahatinden ötürü kamu davası açılması, kovuşturma yahut katılaşmış mahkumiyet kararlarının infazı ertelenecek. Hakkında erteleme kararı verilen kişi kararın verildiği tarihten itibaren bir yıl içinde belirtilen cürmü işlemesi halinde, bu cürümden ötürü katılaşmış kararla cezaya mahkum olduğu takdirde, ertelenen soruşturma yahut kovuşturmaya ya da infaza devam edilecek.

Kanunun, emekli aylığının alt hududunu 3 bin 500 liraya çıkaran düzenlemesi 2022 yılı Temmuz ayı ödeme periyodundan itibaren uygulanmak üzere yayımı tarihinde, ek göstergeye ait düzenlemeler 15 Ocak 2023 tarihinde yürürlüğe girecek.

Varlık Barışı

TBMM Genel Konseyinde kabul edilen önergeyle, “varlık barışı” uygulamasından yararlanma mühleti 31 Mart 2023’e kadar uzatıldı.

Düzenlemeye nazaran, yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul değer ve öbür sermaye piyasası araçları, Türkiye’deki banka yahut aracı kurumlara 31 Mart 2023’e kadar bildirilebilecek.

Bu varlıklar, yurt dışında bulunan banka ve finansal kurumlardan kullanılan ve düzenlemenin yürürlük tarihi itibariyle yasal defterlerde kayıtlı olan kredilerin en geç 31 Mart 2023 tarihine kadar kapatılmasında kullanılabilecek. Bu takdirde, defter kayıtlarından düşürülmesi kaydıyla, borcun ödenmesinde kullanılan varlıklar için Türkiye’ye getirilme kaidesi aranmayacak.

Banka ve aracı kurumlar, varlıkların pahası üzerinden 30 Eylül 2022 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 1; 1 Ekim 2022 tarihi ile 31 Aralık 2022 tarihi ortasında yapılan bildirimler için yüzde 2; 31 Mart 2023 tarihine kadar yapılan bildirimler için yüzde 3 oranında peşin olarak tahsil ettikleri vergiyi, beyan edip birebir müddette ödeyecek.

Bildirilen varlıkların, Türkiye’deki banka ya da aracı kurumlarda açılan hesaplara transfer edildiği yahut yurt dışından getirilerek bu hesaplara yatırıldığı tarihten itibaren en az bir yıl müddetle tutulması halinde, vergi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri ile mükellefiyeti bulunmayanlar da yurt içinde sahip oldukları varlıkları için unsur kararlarından yararlanabilecek.

Kurumlar vergisinde, nakdi sermaye artırımı münasebetiyle yapılan indirimden süresiz yararlanma hakkı, sermaye artırımına ait kararın yahut birinci kuruluş etabında ana kontratın tescil edildiği hesap periyodu ile bu periyodu izleyen 4 hesap periyodu dikkate alınarak sonlandırılıyor. Bu devirlerde sermaye azaltımı yapılması halinde azaltılan sermaye meblağı indirim hesaplamasında dikkate alınmayacak. Bu karar yürürlüğe girdiği tarihten evvel sermaye artırımı yapan yahut birinci sefer kurulan şirketler için 2022 yılı hesap periyodu dahil olmak üzere 5 hesap devri için uygulanacak.

Teklife ihdas edilen hususla 2022 yılı Temmuz-Aralık periyodunda istihdamı desteklemek için işgücü maliyetlerini azaltmak gayesiyle finansmanı İşsizlik Sigortası Fonu’ndan karşılanacak biçimde patronlara, ödeyecekleri sigorta priminden mahsup edilerek günlük aylık 100 lira taban fiyat takviyesi sağlanacak.

Görüşmelerden

CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, “varlık barışı” uygulamasının müddetinin uzatılmasını eleştirdi.

Şener, “Konusu cürüm olan parayı, kaçakçılığı, uyuşturucu ticaretini, beyaz bayan ticaretini, teröre dayalı çıkarları, hepsini aklayan bir kanun hususunu buraya getiriyorsunuz, geçirmek için gayret ediyorsunuz. AK Parti olmaktan çıkmışsınız, yüzünüz kapkara olmuş.” kelamlarını sarf etti. AK Parti’li milletvekilleri, Şener’e reaksiyon gösterdi.

AK Parti Küme Başkanvekili Mustafa Elitaş, Şener’in bir milletvekiline yakışmayacak tabirler kullandığını söyleyerek, “İlk varlık barışını 2003 yılında getirdik. Başbakan Yardımcısıydınız ve imza sizin imzanız. Buna itiraz ediyordun da 2003 yılında niçin bırakıp da gitmedin, Başbakan Yardımcılığına devam ettin?” diye sordu.

Şener’e kelam konusu tasarıda imzasının bulunup bulunmadığını soran Elitaş, “Yıllarca birlikte tıpkı dava uğruna uğraştık lakin ben davamı terk etmedim, sen davanı terk ettin. Yazıklar olsun sana.” tabirlerini kullandı.

İYİ Parti TBMM Küme Lideri İsmail Tatlıoğlu da kelam konusu düzenlemenin bu formda bir önergeyle yasalaşmasının gerçek olmadığını; TBMM’de geniş formda tartışılması gerektiğini söyledi.

Teklifin kabul edilmesinin akabinde, TBMM Başkanvekili Celal Adan, birleşimi, Anayasa ve İçtüzük mucibince, 1 Ekim 2022 Cumartesi günü saat 14.00’te toplanmak üzere kapattı.

(Bitti)

AA / Seval Ocak Adıyaman – Siyaset

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir